ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta Mława wykonuje roboty inwestycyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, polegające głównie bieżącym utrzymaniu ulic, budowie chodników, nawierzchni drogowych z prefabrykatów betonowych oraz na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, likwidacji spękań. Dba o prawidłowe oznakowanie dróg. Działania te mają głównie na celu utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd. Ponadto MPDM Sp. z o.o. prowadzi inwestycje drogowe i gruntowne remonty dróg gminnych.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. jest jednostką drogową, która prowadzi szereg zadań na drogach gminnych. Dzięki czemu w każdym czasie istnieje gotowość do podjęcia prac, nie będąc zależnym od możliwości sprzętowych i osobowych firm wykonawczych.

Prace drogowe wykonywane na terenie gminy prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością MPDM Sp. z o.o. w Mławie, w skład którego wchodzą:

 • ciągnik ZETOR;

 • koparko – ładowarka JCB 3

 • koparko – ładowarka JCB 4 szt. - 2

 • koparka kołowa JCB JS 175W

 • koparka kołowa EVERUM

 • równiarka drogowa

 • samochód ciężarowy MERCEDES szt. – 3

 • samochód dostawczy Volkswagen szt. – 4

 • samochód dostawczy CITROEN

 • samochód osobowy MITSUBISHI

Nadto, jednostka posiada drobny sprzęt typu: pługi odśnieżające, piaskarki samochodowe, kosiarki, zagęszczarki, walec, frezarkę, układarkę, malowarkę, zamiatarkę , itp.

OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: 

 • Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej;         

 • Oznakowanie pionowe i poziome dróg;          

 • Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych           

 • Wydobywanie żwiru, piasku, gliny, kaolinu, działalność usługowa wspierająca górnictwo;         

 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;         

 • Produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu;           

 • Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych;      

 • Obróbka metali i mechaniczna obróbka elementów metalowych;     

 • Przygotowywanie terenu pod budowę;         

 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynieryjnych;       

 • Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, tynkowanie, malowanie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej i inne roboty budowlane wykończeniowe;         

 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;       

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;       

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;            

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;        

 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, transport drogowy towarów;         

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;  
 • Badania i analizy techniczne;        
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. powstało z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mława, na podstawie Uchwały
Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r. W nowej spółce Miasto objęło 100 % udziałów.

Historia:

Miejska Służba Drogowa w Mławie (dalej MSD) powstała w 1995 roku jako jednostka organizacyjna Miasta Mława (Uchwała nr XIX/193/95 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1995r.
w sprawie przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w Mławie).

Do zadań MSD należało w szczególności:

wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieżącymi ich powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;

wykonywanie inwestycji drogowych;

produkcja prefabrykatów drogowych;

naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;

wykonywanie, naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na zlecenie organów odpowiedzialnych za stan znaków w mieście;

prowadzenie nw. działalności na rzecz innych zleceniodawców:

a) działalność handlowa

b) inne usługi zlecone np.: transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.

MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego. Nadzór i kontrolę nad działalnością MSD sprawował Burmistrz Miasta Mława
i on też zatrudniał dyrektora zakładu, który kierował całokształtem pracy Zakładu.

Uchwałą z 29 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Mławie zdecydowała o przekształceniu Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława.
Akt założycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka z o.o. podpisano
2 stycznia 2008 roku. Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, wszelkie jego zobowiązania (§ 4 Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie). Ideą przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności. Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego i powiatów sąsiednich.

 

Deklarujemy otwartość na każdego rodzaju współpracę i propozycje Zamawiającego.

 

 

 

 

 

PRZETARGI

Wszystkie aktualne wiadomości odnośnie przetargów znajdziecie państwo na stronie https://www.e-bip.org.pl/mpdm/28174

unsplash-image

 

spychacz2

 

mkm333

 

 

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.

W MŁAWIE

SPRAWDŹ NASZĄ

SZEROKĄ OFERTĘ

 

NAJCZĘŚCIEJ

ZADAWANE PYTANIA

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta

OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej; Oznakowanie pionowe i poziome dróg;

25 LAT

DOŚWIADCZENIA

 

NIP: 5691816616

 Wartość Kapitału zakładowego

8 369 000,00 zł

 

 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Nr KRS 0000299185

WARTO NAM ZAUFAĆ

WITAMY

ZOBACZ

Siedziba Spółki

Uniszki Cegielnia 30

06-500 Mława

FIRMA MPDM © 2021

Ul. Warszawska 25A

Skr. poczt. 103

06-500 Mława