Ul. Warszawska 25A

Skr. poczt. 103

06-500 Mława

FIRMA MPDM © 2021

Siedziba Spółki

Uniszki Cegielnia 30

06-500 Mława

ZOBACZ

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.

W MŁAWIE

 

Wspólnicy i posiadane udziały:

Miasto Mława - 100% kapitału zakładowego

 

 

Zgromadzenie Wspólników:

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski

 

 

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza

osoby:

Przewodniczący – Lidia Gniadek

Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Goschorski

Sekretarz – Anna Kucińska

 

 

Organ uprawniony

do reprezentacji spółki:

Zarząd

osoba:

Prezes Zarządu – Mariusz Goździewski

Sposób reprezentacji spółki:

reprezentacja do składania oświadczeń woli - jednoosobowa:
Prezes Zarządu

   

 

 

Kompetencje organów spółki:

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505)

Władze Spółki