Władze Spółki

Wspólnicy i posiadane

udziały:                          Miasto Mława - 100% kapitału zakładowego

 

Zgromadzenie

Wspólników:                 funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ            

                                       wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

                                       – Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski

 

Organ nadzoru:              Rada Nadzorcza

osoby:                            Przewodniczący – Lidia Gniadek

                                       Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Goschorski

                                       Sekretarz – Anna Kucińska

 

Organ uprawniony

do reprezentacji spółki: Zarząd

 

osoba:                            Prezes Zarządu – Janina Budzichowska

 

Sposób reprezentacji

spółki:                           reprezentacja do składania oświadczeń woli -

                                      jednoosobowa:

                                      Prezes Zarządu

 

Kompetencje organów

spółki:                           zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks                     

                                      spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 z       

                                      późn. zm.)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.

W MŁAWIE

ZOBACZ

Siedziba Spółki

Uniszki Cegielnia 30

06-500 Mława

FIRMA MPDM © 2021

Ul. Warszawska 25A

Skr. poczt. 103

06-500 Mława